Historia

Okoliczności powstania Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych TALENT, które od 1999 r. do 2009 istniało jako "Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu"

W lutym 1999 roku weszła w życie reforma oświaty wprowadzona przez rząd Jerzego Buzka. Władze Gminy zmuszone zostały do dostosowania bazy oświatowej do nowych wyzwań. Obwód Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Pcimiu objął trzy szkoły podstawowe. Gimnazjum umieszczono w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Sytuacja lokalowa stała się bardzo trudna. Zwiększyła się znacznie ilość uczniów. Wprowadzono dwuzmianowy system nauki, co w warunkach wiejskich, przy dużych odległościach od szkoły związane jest z późnym powrotem młodzieży do domu, uciążliwym zwłaszcza w porze zimowej. W szkole zrobiło się bardzo ciasno. Niektóre zajęcia prowadzone są poza budynkiem szkoły (w pomieszczeniach sąsiadującej ze szkołą plebani) w nie najlepszych warunkach. Młodzież z trudem mieściła się podczas przerw na korytarzach. Przy złych warunkach atmosferycznych, gdy nie można było korzystać z zewnętrznego kompleksu boisk, sala gimnastyczna była przeciążona - równolegle odbywały się na niej zajęcia szkoły podstawowej i gimnazjum.
Powstała pilna konieczność budowy nowego budynku gimnazjum. Zarząd Gminy został upoważniony do przygotowania inwestycji. Po wizjach lokalnych i analizie opinii ekspertów ustalono, że nowy budynek powstanie obok istniejącej Szkoły Podstawowej, w centrum wsi. W listopadzie zaakceptowano koncepcję opracowaną przez Autorską Pracownię Projektów Architektonicznych "APPA” z Krakowa. Projekt obejmował nowoczesny 3-kondygnacyjny budynek z dziesięcioma pracowniami dla 240 dzieci, wraz z salą gimnastyczną, biblioteką, jadalnią, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na początku 2001 r. wyłoniono wykonawcę, zabezpieczono teren budowy i rozpoczęto prace ziemne.
Władze Gminy zwróciły się do mieszkańców Pcimia o pomoc w realizacji tego zadania. Społeczność lokalna nie odmówiła, uznając budowę za rzecz słuszną i potrzebną. Utworzono Komitet Założycielski, który zwrócił się do Sądu Okręgowego w Krakowie o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pcimiu".
Pierwsze władze stowarzyszenia:
Przewodniczący - Marian Róg
Z-ca. - Józef Polański
Sekretarz - Andrzej Ulmaniec
Skarbnik - Agata Hodurek
Członek zarządu - Tadeusz Dziadkowiec

Akcje zorganizowane przez Stowarzyszenie

Zbiórka pieniędzy podczas festynu z okazji 650-lecia Pcimia
W czerwcu 2001 r. Pcim obchodził swoje 650 - lecie. Do tego święta mieszkańcy przygotowali się bardzo starannie. Główne uroczystości obchodzone były na stadionie klubu sportowego "Pcimianka" i trwały dwa dni. Podczas festynu i uroczystości jubileuszowych po raz pierwszy na tak szerokim forum pokazało się "Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Gimnazjum Publicznego nr 1 w Pcimiu". Do akcji włączyli się członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz uczniowie tych szkół. Zaopatrzeni w identyfikatory Stowarzyszenia, zbierali do puszek wśród uczestników festynu datki na budowę gimnazjum, ofiarując w zamian wypalane z glinki pamiątkowe medale z Herbem Gminy Pcim. Była to pierwsza akcja organizowana przez Stowarzyszenie. Miała za zadanie nie tylko pozyskiwać fundusze, ale także zaprezentować się społeczności lokalnej. Członkowie mieli okazję przedstawić mieszkańcom cel i sens powołania organizacji.

Apel do Polonii amerykańskiej wywodzącej się z Pcimia
Przed pierwszą wojną światową wielu pcimian zmuszonych chęcią poprawy warunków materialnych zdecydowało się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Przedwojenna i powojenna emigracja mieszkańców naszej miejscowości stała się zalążkiem Polonii pcimskiej, spieszącej nieraz z pomocą rodakom pozostałym w kraju. Stąd pomysł, aby zwrócić się do rodaków obecnie przebywających za granicą, ale przecież utrzymujących kontakty z krajem, z rodziną, przyjeżdżających na święta i inne uroczystości o pomoc w doprowadzeniu budowy gimnazjum do szczęśliwego końca. W odpowiedzi na ten apel w Chicago w listopadzie 2002 roku odbyła się zabawa andrzejkowa , dochód z której został przekazany na konto Stowarzyszenia. Wielką orędowniczką pomocy naszej szkole w Stanach Zjednoczonych była emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej, pani Maria Raźniak wraz ze swoim mężem Marianem.

Wmurowanie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w dniu 11 listopada 2001 r.
Rok 2001 był rokiem szczególnym dla mieszkańców Pcimia. Obchodziliśmy 650 - lecie naszej miejscowości. Zapadły decyzje mające kluczowe znaczenie dla przyszłości wsi i całej gminy, rozpoczęto budowę gimnazjum. Zarząd Stowarzyszenia postanowił uczcić tę rocznicę. Zaplanowano wmurowanie tablicy pamiątkowej w nowy gmach gimnazjum. Projektantem i wykonawcą tablicy został artysta z Pcimia Janusz Wątor. 11 listopada w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nastąpiła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tejże tablicy. Odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Pcim Andrzej Padlikowski, a jej poświęcenia ks. prałat Krzysztof Nowak. Całość została oprawiona w montaż słowno-muzyczny (o tematyce związanej z rocznicą listopadową) w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1. Prezes Stowarzyszenia Marian Róg, po występach młodzieży zachęcał do wstąpienia w szeregi swojej organizacji i współpracy dla wspólnego dobra. Wielu przybyłych gości zadeklarowało swoją pomoc, wyrażając ją udziałem w kweście na rzecz budowy nowej szkoły, ale także swoim akcesem do Stowarzyszenia.

Opracowanie programu do pozyskania środków z PFRON - "Szkoła bez barier"
Program "Szkoła bez barier" był skierowany do dzieci, które ze względu na stan zdrowia napotykają na utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu (ograniczona możliwość samodzielnego poruszania się, uczęszczania do szkoły, korzystania ze świetlicy czy stołówki). Program ten był jednym z elementów systemu środowiskowego wsparcia. Zakładał kompensowanie i przeciwdziałanie zaistniałej niesprawności. Celem nadrzędnym programu było umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym, w szczególności zaś pełnienia ról społecznych adekwatnych do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających do gimnazjum. Działania w ramach programu miały na celu wspomaganie, wzmacnianie i wyrównanie szans związanych z nauką, wypoczynkiem i aktywnością ruchową dzieci niepełnosprawnych. Część dzieci niepełnosprawnych realizowała nauczanie indywidualne w domu. Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach szkolnych wszystkim dzieciom poprawiło umiejętność nawiązywania wzajemnych kontaktów społecznych, ich podtrzymywanie, uczenie się kontroli nad własnym zachowaniem, radzenie sobie z wymogami stawianymi przez innych. Skierowano wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych zadań wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem programu określonym przez Stowarzyszenie było: przygotowanie obiektu uwzględniającego obecność osób niepełnosprawnych.

Sprzedaż kartek z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Kolejną akcją Stowarzyszenia była sprzedaż kart świątecznych. Nauczyciele szkół podstawowej i gimnazjum wraz z młodzieżą wykonali ok. 1000 kart świątecznych, które zostały rozprowadzone wśród mieszkańców Pcimia. Kartki sprzedawali nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną w niedzielę przedświąteczną na straganach ustawionych wokół kościoła. Akcję wspomógł proboszcz naszej parafii, kilkakrotnie informując parafian o sprzedaży kart.

Kiermasz ozdób świątecznych
Do producentów ozdób choinkowych i świątecznych z najbliższych terenów wystosowano prośbę o nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia swoich wyrobów (z dokładnym wyjaśnieniem celu darowizny). Większość z firm, do których się zwrócono, pozytywnie odpowiedziała na naszą prośbę. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1, pod okiem katechetki Małgorzaty Gmyrek przygotowały "Jasełka", na które zaproszono rodziców. Przed spektaklem i po jego zakończeniu czynny był kiermasz ozdób świątecznych otrzymanych od sponsorów. Dzięki tej imprezie rodzice mieli możliwość obejrzenia swoich dzieci na mini scenie, zaopatrzenia się w dekoracje świąteczne. Mogli również wspomóc Stowarzyszenie, przekazując fundusze przeznaczone na działalność statutową.

Kalendarz
Pod koniec 2003 r. został opracowany przez dyrektora gimnazjum Waldemara Mosóra projekt kalendarza, do którego zdjęcia witraży z kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Pcimiu wykonał ksiądz Adam Trzaska. Kalendarze rozprowadzali członkowie Stowarzyszenia i uczniowie szkoły.

Monografia Gminy Pcim
W 2003 r. została wydana monografia geograficzno-historyczna Gminy Pcim. Autorem książki jest Piotr Sadowski. Książka została wydana staraniem samorządu gminy Pcim przy współudziale finansowym stowarzyszenia oraz KBS w Pcimiu. Dochód ze sprzedaży książki został przeznaczony na budowę gimnazjum.

Otwarcie Gimnazjum
Stowarzyszenie wspierało budowę Gimnazjum od początku swego istnienia. Z własnych funduszy pokryło koszty kilku okien w nowym budynku a podczas uroczystości otwarcia szkoły w listopadzie 2004 r., prezes stowarzyszenia - Andrzej Ulmaniec przekazał na ręce Dyrektora Gimnazjum Waldemara Mosóra czek na 15000,00 złotych przeznaczony na zakup wyposażenia pracowni szkolnych.

Nadanie imienia szkole
Stowarzyszenie wzięło udział także w przygotowaniach do uroczystości nadania imienia Jana Pawła II gimnazjum, która odbyła się 10 listopada 2007 r. Z tej okazji ufundowano pamiątkowe statuetki a także gablotę na sztandar. Ponadto przekazano szkole środki finansowe z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.
W 2003 r. doszło do zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia:
- nowym Prezesem został - Andrzej Ulmaniec
- Sekretarzem - Waldemar Mosór

Nowy kierunek
Po uroczystym otwarciu i nadaniu imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu, "Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu", zrealizowało statutowy cel. W związku z tym, wynikła konieczność zreasumowania dotychczasowych osiągnięć oraz określenie nowych celów. W grudniu 2009 na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia, podjęto uchwałę o zmianie nazwy dotychczasowego stowarzyszenia na Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "TALENT". Zmieniły się również cele stowarzyszenia, które jasno zostało określone w nowym statucie. Nastąpiły także zmiany w Zarządzie, którego skład stanowią następujące osoby:
Przewodniczący - mgr inż. Tadeusz Bochnia
Zastępca Przewodniczącego - Waldemar Mosór
Zastępca Przewodniczącego - Agata Hodurek
Skarbnik - Grzegorz Bielecki
Sekretarz - Agnieszka Hodurek