Cele

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a w szczególności:

1.  Działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnych instytucji państwa.
2.  Wspieranie działań na rzecz zniwelowania różnic w dostępie do dóbr cywilizacji między środowiskami.
3.  Integracja środowiska działającego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz upowszechnianie uczestnictwa w życiu publicznym.
4.  Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.
5.  Ułatwianie startu zawodowego młodzieży wiejskiej.
6.  Działania na rzecz kultywowania tradycji, rozwoju kultury i oświaty.
7.  Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych w zakresie kształtowania postępu społeczno - ekonomicznego.
8.  Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
9.  Wspieranie rozwoju agroturystyki.
10. Popularyzacja agroturystyki.
11. Działania na rzecz ochrony środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i stosowania ekologicznych rozwiązań w rolnictwie.
12. Pomoc członkom w przygotowywaniu projektów realizowanych i finansowanych w ramach Unii Europejskiej.
13. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.
14. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej.